یکی از زشت ترین روابط جنسی، رابطه مقعدی یا نزدیکی از پشت است در نزدیکی از پشت، زن هیچگونه لذتی نبرده و تنها بخاطر جلب رضایت مرد است که تن به این کار می دهد در صورتی که زن و شهرها به چنین روابطی دست می زنند، بهتر است که نکات مهمی را در رابطه با نزدیکی از پشت بدانند.