شکسپیر زن بوده
بیش از 400 سال است که تمام جهان برداشتی اشتباه از شکسپیر داشته اند شکسپیر به عنوان شناخته شده ترین نویسنده و شاعر جهان، اکنون مشخص شده است که وی یک زن بوده و در مورد جنسیت وی اشتباه می کرده ایم.